• Câu hỏi: thưa thầy đột biến gen là gì? Biến đổi gen là gì?

    Dược hỏi Đặng Nhật Hòa đến Anh Trung trên 17 Th5 2017.
    • Hình chụp: Triệu Anh Trung

      Triệu Anh Trung Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Đột biến gen là những biến đổi trong trình tự của nucleotide của gen. Đột biến gen thường là đột biến lặn và thường là các đột biến trung tính, tức là không có lợi cũng không có hại gì đối với sự sống của sinh vật.

Các bình luận