• Câu hỏi: Cơ thể con người có bao nhiêu phân tử vậy thưa thầy?

  Dược hỏi Vĩnh Nghi đến Tấn Trung trên 11 Th5 2017.
  • Hình chụp: Nguyễn Tấn Trung

   Nguyễn Tấn Trung Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Chào Nghi,

   Nghi xem câu trả lời trong câu hỏi trước nhé

Các bình luận